logo.ppwow

Burmistrz Miasta Przedborza mgr inż. Miłosz Naczyński informuje o ogłoszeniu konkursu na realizację niżej określonych usług na terenie Gminy Przedbórz w ramach Programu Integracji Społecznej.

W ramach Programu Integracji Społecznej, Gmina Przedbórz przewiduje spójny projekt skierowany do ogółu społeczeństwa z podziałem na poszczególne części:

1)  Dzieci i młodzież – zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze, sportowe i koła zainteresowań przy szkole, zajęcia opiekuńczo – dydaktyczne realizowane przy świetlicach: integracyjnej w Przedborzu i środowiskowej w Górach Mokrych. Ponadto zajęcia rozwijające zdolności oraz integrujące młodzież – koła i kluby pozaszkolne, wyjazdy, wolontariat.

2) Osoby starsze – rozwój form aktywizacji seniorów oraz integracja międzypokoleniowa – kluby, wyjazdy, kursy, Klub Seniora oraz wolontariat.

3) Społeczność (dzieci i młodzież, osoby starsze, rodziny, a także osoby niepełnosprawne) – integracja społeczna na wielu poziomach, wspólne przedsięwzięcia różnych organizacji, imprezy sportowe, imprezy o zasięgu lokalnym, rozwój wolontariatu oraz zajęcia klubowe na rzecz różnych grup społecznych i zajęcia opiekuńczo – integracyjne dla osób niepełnosprawnych organizowane przy świetlicy integracyjnej w Przedborzu.

4) Wizyty studyjne i szkolenia w zakresie dobrych praktyk.


Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Jeżeli Oferent pragnie złożyć ofertę na więcej niż jedną część jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno – finansowych na każdą część. Wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.

 

Część I:

Rozwój zainteresowań, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży, alternatywne formy spędzania wolnego czasu

 

Część II:

Aktywizacja społeczna Honorowych Dawców Krwi oraz ludzi „złotego wieku” zrzeszonych w Klubie Seniora, rozwój zainteresowań Honorowych Dawców Krwi oraz ludzi starszych poprzez dalsze funkcjonowanie Klubu Seniora i Honorowych Dawców Krwi

 

Część III:

Rozwój inicjatyw służących promocji zdrowego stylu życia oraz integracji społecznej

 

Część IV:

Organizacja wizyty studyjnej

 

Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie BIP: http://www.przedborz.bipst.pl/index.php?grupa=1475

 

Modyfikacja do zaproszenia do składania ofert z dnia 20.05.2010r.