W związku z Powszechnym Spisem Rolnym Burmistrz Miasta Przedborza ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Zgłoszenia przyjmowane będą do 14.06.2010r. (poniedziałek) do godz. 15.00 w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Przedborzu. W zgłoszeniach należy podać adres zamieszkania oraz tel. kontaktowy. W dniu 15.06.2010r. z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Rachmistrzem spisowym może zostać osoba:

• pełnoletnia, z co najmniej średnim wykształceniem i wykazująca się bardzo dobrą znajomością języka polskiego;

• posiadająca dobrą umiejętność obsługi komputera;

• godna zaufania, obowiązkowa i rzetelna;

• posiadająca znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa przynajmniej

w podstawowym zakresie;

• sprawna fizycznie (ze względu na specyfikę pracy);

• odporna na stres, łatwo nawiązująca kontakty z ludźmi, komunikatywna i umiejąca

sobie radzić w trudnych sytuacjach.

 

Kandydaci na rachmistrzów muszą złożyć oświadczenie o korzystaniu z pełni praw

publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo

skarbowe).

 

Obowiązki kandydata na rachmistrza spisowego:

• kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w całym szkoleniu, w trakcie którego zostanie zapoznany z obsługą przenośnego urządzenia elektronicznego typu hand – held oraz z działaniem aplikacji do wypełniania formularza spisowego;

• tylko osoba, która podczas egzaminu kończącego szkolenie wykaże się dostateczną wiedzą, zostanie zakwalifikowana na rachmistrza spisowego.

Rachmistrze spisowi powoływani są przez dyrektora urzędu statystycznego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej.

 

Obowiązki i prawa rachmistrzów spisowych:

• w dniach od 9 sierpnia do 23 sierpnia 2010 r. odbędzie się obchód przedspisowy, podczas którego rachmistrze spisowi będą weryfikować informacje o gospodarstwach rolnych zawarte w otrzymanych wykazach i na mapach cyfrowych;

• w dniach 6-7 września rachmistrze odbędą szkolenie uzupełniające i odprawę przedspisową;

• rachmistrze spisowi rozpoczynają spisywanie w dniu 8 września 2010 r. i zakończą w dniu 31 października 2010 r.;

• w czasie spisu PSR 2010 rachmistrz będzie zobowiązany do odwiedzenia i do spisania wszystkich gospodarstw rolnych na określonym obszarze według wykazu otrzymanego przez dyspozytora;

• otrzymane podczas wywiadu dane rachmistrze wprowadzą do przenośnych urządzeń elektronicznych - typu hand-held;

• rachmistrze nie mogą prowadzić żadnych działań wykraczających poza prace spisowe (np. roznoszenie ulotek reklamowych);

• rachmistrze składając wizytę rolnikowi muszą posiadać umieszczony w widocznym miejscu identyfikator;

• rachmistrzom spisowym przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych;

• rachmistrze otrzymają wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzenie RM z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie prac związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r. (Dz.U. 2009 nr 205, poz. 1582).

 

Więcej informacji na stronie: www.spis.gov.pl