logo.ppwowOGŁOSZENIE

O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU PPWOW – 1/10

 

PPWOW – 1/10

 

W oparciu o procedurę CPP (ang. Community Participation In Procurement – udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl/ i na stronach internetowych gminy Przedbórz: www.przedborz.pl oraz www.przedborz.bipst.pl oraz Zarządzenie Burmistrza Miasta Przedborza Nr 3 z dnia 6 stycznia 2009 roku, Burmistrz Miasta Przedborza informuje, że w wyniku oceny złożonych ofert na:

Zaproszenie do składania, tj.:

Część I – Rozwój zainteresowań, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży, alternatywne formy spędzania wolnego czasu

Część II – Aktywizacja społeczna Honorowych Dawców Krwi oraz ludzi „złotego wieku” zrzeszonych w Klubie Seniora, rozwój zainteresowań Honorowych Dawców Krwi oraz ludzi starszych poprzez dalsze funkcjonowanie Klubu Seniora i Honorowych Dawców Krwi

Część III - Rozwój inicjatyw służących promocji zdrowego stylu życia oraz integracji społecznej

Część IV - Organizacja wizyty studyjnej

dokonanej w dniu 11 czerwca 2010 roku przez członków Gminnej Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza Nr 3 z dnia 6 stycznia 2009 roku Burmistrz Miasta Przedborza dokonał wyboru oferty:

w ramach Części I Zaproszenia do składania ofert wybrana została oferta złożona przez:

- Lider projektu: Publiczny Zespół Placówek Oświatowych – Bursa Szkolna w Przedborzu, ul. Mostowa 37B, 97 – 570 Przedbórz;

- Partner projektu: Zespół Szkolno Gimnazjalny w Przedborzu, ul. Mostowa 35A, 97 – 570 Przedbórz;

w ramach Części II Zaproszenia do składania ofert wybrana została oferta złożona przez Publiczny Zespół Placówek Oświatowych – Bursa Szkolna w Przedborzu, ul. Mostowa 37B, 97 – 570 Przedbórz;

 

w ramach Części III Zaproszenia do składania ofert wybrana została oferta złożona przez :

- Lider projektu: Publiczny Zespół Placówek Oświatowych – Bursa Szkolna w Przedborzu, ul. Mostowa 37B, 97 – 570 Przedbórz;

- Partner projektu: Zespół Szkolno Gimnazjalny w Przedborzu, ul. Mostowa 35A, 97 – 570 Przedbórz;

w ramach Części IV Zaproszenia do składania ofert wybrana została oferta złożona przez Publiczny Zespół Placówek Oświatowych – Bursa Szkolna w Przedborzu, ul. Mostowa 37B, 97 – 570 Przedbórz.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Wyżej wymienione oferty spełniają wymogi formalne, kryteria oceny technicznej są zgodne z zakresem zamawianych usług i warunkami realizacji określonymi w pkt 4 i pkt 6 Zaproszenia do składania ofert.

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono na:

  1. stronie internetowej www.przedborz.bipst.pl,

  2. stronie internetowej www.przedborz.pl,

  3. tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przedborzu.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu