Na podstawie sprawozdania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włoszczowie oraz przeprowadzonego badania bakteriologicznego i fizyko-chemicznego stwierdzono, że jakość wody w przedborskim zalewie odpowiada Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16.10.2002 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. z 2002r., Nr 183 poz. 1530).