logo.ppwow

OGŁOSZENIE

O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU PPWOW

 

 

W oparciu o procedurę CPP (ang. Community Participation In Procurement – udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl/ i na stronach internetowych gminy Przedbórz: www.przedborz.pl oraz www.przedborz.bipst.pl Burmistrz Miasta Przedborza informuje, że w wyniku oceny złożonych ofert na: „Organizację wizyty studyjnej – szkolenie w celu poznania dobrych praktyk z zakresu usług integracji społecznej” dokonanej w dniu 24 sierpnia 2010 roku przez członków Gminnej Komisji Konkursowej dokonał wyboru oferty, tj.: Publiczny Zespół Placówek Oświatowych – Bursa Szkolna w Przedborzu, ul. Mostowa 37B, 97 – 570 Przedbórz;


UZASADNIENIE WYBORU:

Wyżej wymieniona oferta spełnia wymogi formalne, kryteria oceny technicznej są zgodne z zakresem zamawianych usług i warunkami realizacji określonymi w pkt 4 Zaproszenia do składania ofert.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

 


 

OGŁOSZENIE

O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU PPWOW

 

Burmistrz Miasta Przedborza informuje, że w wyniku oceny złożonych ofert na Zaproszenia do składania ofert (Znak sprawy: 2/10; Znak sprawy: 3/10; Znak sprawy: 4/10) skierowane do Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Przedborskiej, iż w dniu 24 sierpnia 2010 roku zostały podpisane Porozumienia.