W czerwcu 2010 r. Gmina Przedbórz przystąpiła do opracowania ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Przedbórz”. Jest on wynikiem zobowiązań, jakie zostały nałożone na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego:
1.    Rezolucją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie wycofania azbestu z gospodarki (M.P. z 1997 r. Nr 38 poz. 373), którą wezwano Radę Ministrów do opracowania programu zmierzającego do wycofania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski.
2.    „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 roku. Programem tym nałożono na gminy szereg obowiązków, m.in. „uwzględnienie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych planach gospodarki odpadami”.
3.    „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” przyjętego uchwałą Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r., stanowiącym kontynuację i aktualizację celów oraz działań ustalonych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” i zobowiązującym do opracowania programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na trzech poziomach (centralnym, wojewódzkim i lokalnym: powiatowym i gminnym).
Na poziomie lokalnym zadania realizuje samorząd gminny m.in. poprzez przygotowywanie i aktualizację programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, także w ramach planów gospodarki odpadami. W związku z powyższym oraz mając na uwadze, iż gospodarka odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest i jego utylizacja, jest ważnym elementem całego systemu gospodarki odpadami, został opracowany ,,Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Przedbórz”. Dokument ten ujmuje zagadnienia ściśle związane z realizacją nałożonych na gminę  i zarządców nieruchomości obowiązków. Wskazuje m.in. cele i zadania, ramy prawne w tym zakresie oraz ujmuje tezy wynikające z programu krajowego w odniesieniu do zagadnień gospodarowania azbestem na terenie Gminy Przedbórz. Wskazuje również aktualny stan w zakresie wyrobów zawierających azbest, określa harmonogram realizacji programu i wskazuje na środki finansowe, niezbędne do jego realizacji z jednoczesną możliwością pozyskania środków zewnętrznych na jego utylizację. Przyjęcie ww. dokumentu ma na celu przyspieszenie procesu usuwania materiałów zawierających azbest i ich odpowiedniego zagospodarowania.
Wykonawcą ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Przedbórz” jest PUH EkoPerfekt.

"Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Przedbórz" został zrealizowany z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Tekst: Ł.M.


wfosigw