Burmistrz Miasta Przedborza ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia realizacji zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2003r. Nr 96 poz. 873, z późniejszymi zmianami).

Zadania i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie:

„Szkolenie i organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych w zakresie następujących dyscyplin: piłka nożna, brydż sportowy, lekkoatletyka, piłka siatkowa”  - 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przedborza

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Burmistrza Miasta Przedborza

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia Burmistrza Miasta Przedborza

 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (poz. 2207):

- Załącznik nr 1 (Wzór formularza oferty)

- Załącznik nr 2 (Wzór umowy)

- Załącznik nr 3 (Wzór sprawozdania)

Załączniki do formularza oferty:

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 


UCHWAŁA NR LXIX/390/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok (102 KB)

Załącznik