Informacja do otwartego konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2003r. Nr 96 poz. 873, z późniejszymi zmianami).

Informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 18.01.2011 r. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 6, poz. 25) zmienił się pkt 6 Ogłoszenia Burmistrza Miasta Przedborza zgodnie z Rozporządzeniem wskazanym wyżej.

 

Nowe załączniki do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej:

- Załącznik nr 1 (Wzór formularza oferty)

- Załącznik nr 2 (Wzór umowy)

- Załącznik nr 3 (Wzór sprawozdania)