OBWIESZCZENIE NR 1/2024

WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

z dnia 9 stycznia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa łódzkiego

 

Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305, z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834, 1872), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 440) oraz § 2 ust. 1 i § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (Dz. U. poz. 2473), podaje się do wiadomości:

 1. Kwalifikacja wojskowa w 2024 r. na obszarze województwa łódzkiego odbędzie się w okresie od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2024 r.

 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w 2005 r.;

 2. mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

 3. osoby, które w latach 2022 i 2023:

 1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

 2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

 1. kobiety urodzone w latach 1997-2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

 2. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;

 3. osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

 1. Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w niżej podanych miejscach i terminach:

 1. Łódź-1, obszar dzielnic: Bałuty – w lokalu przy ul. Stawowej 28, od dnia 12 marca do dnia 26 kwietnia 2024 r., w godz. 8:00-16:30;

 2. Łódź-2, obszar dzielnicy Górna i Śródmieście– w lokalu przy ul. Stefana Żeromskiego 115, od dnia 5 marca do dnia 26 kwietnia 2024 r., w godz. 8:00-16:30;

 3. Łódź-3, obszar dzielnic: Polesie i Widzew – w lokalu przy ul. Królewskiej 13/15, od dnia 21 lutego do dnia 30 kwietnia 2024 r., w godz. 7:30-16:00;

 4. miasto Piotrków Trybunalski – w lokalu przy ul. ks. Piotra Skargi 3, od dnia 20 marca do dnia 12 kwietnia 2024 r., w godz. 8:30-16:30;

 5. miasto Skierniewice – w lokalu przy ul. Trzcińskiej 18, od dnia 11 marca do dnia 25 marca 2024 r., w godz. 9:00-15.45;

 6. powiat bełchatowski – w Bełchatowie, w lokalu przy ul. Pabianickiej 34, od dnia 28 marca do dnia 29 kwietnia 2024 r., w godz. 8:30-16:30;

 7. powiat brzeziński – w Brzezinach, w lokalu przy ul. Reformackiej 9, od dnia 15 kwietnia do dnia 24 kwietnia 2024 r., w godz. 7:00-15:00;

 8. powiat kutnowski - w Kutnie, w lokalu przy ul. Joachima Lelewela 7, od dnia 5 marca do dnia 27 marca 2024 r., w godz. 9:00-16:00;

 9. powiat łaski – w Łasku, w lokalu przy ul. Warszawskiej 13, od dnia 4 kwietnia do dnia 17 kwietnia 2024 r. w godz. 8:00-14:00;

 10. powiat łęczycki – w Łęczycy, w lokalu przy Alejach Jana Pawła II 11, od dnia 3 kwietnia do dnia 17 kwietnia 2024 r., w godz. 9:00-15:00, z wyłączeniem dnia 8 kwietnia 2024 r.

 11. powiat łowicki – w Łowiczu, w lokalu przy ul. Henryka Sienkiewicza 62, od dnia 8 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2024 r., w godz. 9:00-15:00;

 12. powiat łódzki wschodni – w Łodzi, w lokalu przy ul. Henryka Sienkiewicza 3, od dnia 4 marca do dnia 22 marca 2024 r., w godz. 11:00-17:00;

 13. powiat opoczyński – w Opocznie, w lokalu przy ul. Kolberga 2B, od dnia 1 lutego do dnia 23 lutego 2024 r, w godz. 9:00-17:00;

 14. powiat pabianicki – w Pabianicach, w lokalu przy ul. Sejmowej 2, od dnia 12 lutego do dnia 14 marca 2024 r., w godz. 7:30-14:30;

 15. powiat pajęczański – w Pajęcznie, w lokalu przy ul. 1 Maja 13/15, od dnia 12 lutego do dnia 26 lutego 2024 r., w godz. 9:00-15.00;

 16. powiat piotrkowski – w Piotrkowie Trybunalskim, w lokalu przy ul. Narutowicza 9/13, od dnia 6 lutego do dnia 7 marca 2024 r., w godz. 9:00-16:30;

 17. powiat poddębicki – w Poddębicach, w lokalu przy ul. Adama Mickiewicza nr 16, od dnia 16 kwietnia do dnia 26 kwietnia 2024 r., w godz. 11:00-18:00;

 18. powiat radomszczański – w Radomsku, w lokalu przy ul. Piłsudskiego 35, od dnia 13 lutego do dnia 13 marca 2024 r., w godz. 9:00-15:30;

 19. powiat rawski – w Rawie Mazowieckiej, w lokalu przy ul. Tadeusza Kościuszki 5, od dnia 5 marca do dnia 19 marca 2024 r., w godz. 9:00-15:00;

 20. powiat sieradzki – w Sieradzu, w lokalu przy Placu Wojewódzkim 3, od dnia 5 lutego do dnia 7 marca 2024 r., w godz. 9:00-16:00;

 21. powiat skierniewicki – w Skierniewicach, w lokalu przy ul. Konstytucji 3 Maja 6, od dnia 13 lutego do dnia 23 lutego 2024 r., w godz. 9:00-15:00;

 22. powiat tomaszowski – w Tomaszowie Mazowieckim, w lokalu przy ul. Jana Pawła II 37, od dnia 18 marca do dnia 19 kwietnia 2024 r., w godz. 9:00-16:00;

 23. powiat wieluński – w Wieluniu, w lokalu przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 6, od dnia 4 marca do dnia 26 marca 2024 r., w godz. 9:00-16:00;

 24. powiat wieruszowski – w Wieruszowie, w lokalu przy ul. Kępińskiej 1, od dnia 16 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2024 r., w godz. 10:00-17:00;

 25. powiat zduńskowolski – w Zduńskiej Woli, w lokalu przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 15, od dnia 11 marca do dnia 26 marca 2024 r. w godz. 8:00-14:00, od dnia 27 marca do dnia 28 marca 2024 r. w godz. 8:00-11:00;

 26. powiat zgierski – w Zgierzu, w lokalu przy ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 19, od dnia 4 marca do dnia 22 kwietnia 2024 r., w godz. 11:00-18:00.

 1. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz szefem wojskowego centrum rekrutacji właściwymi ze względu na miejsce ich pobytu stałego. Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz szefem wojskowego centrum rekrutacji właściwymi ze względu na miejsce tego pobytu.

 2. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia do dnia 1 lutego 2024 r. zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

 3. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według miejsca zamieszkania lub pobytu w kraju, a jeżeli brak w kraju miejsca zamieszkania lub pobytu, właściwość miejscową ustala się według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu w kraju. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wskazany wyżej, właściwymi są organy dzielnicy Śródmieście w mieście stołecznym Warszawa.

 4. Osoby posiadające ustaloną kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B mogą za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji występować z wnioskiem o zmianę kategorii. Do wniosku osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej dołącza zaświadczenie lekarskie stwierdzające zmiany w jej stanie zdrowia, jakie nastąpiły od dnia ostatniego orzeczenia ustalającego kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej.

 5. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.

 6. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

 7. Osoba zgłaszająca się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

 1. wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta):

 1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

 2. dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

 1. powiatowej komisji lekarskiej – posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy;

 2. szefowi wojskowego centrum rekrutacji:

 1. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

 2. potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

 1. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej lub ubiega się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej przedstawia:

 1. wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta):

 1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

 2. dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

 1. powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy,

 2. szefowi wojskowego centrum rekrutacji:

 1. wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wydania,

 2. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 1. W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 2. Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej przed (burmistrzem, prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, nie zgłasza się w celu uregulowania stosunku do obowiązku obrony, nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących obowiązku obrony oraz odmawia poddania się badaniom lekarskim, odmawia udzielenia właściwym organom prowadzącym ewidencję wojskową informacji w zakresie danych jego dotyczących i przetwarzanych w ewidencji wojskowej- podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Wojewoda Łódzki

Dorota Ryl