DMS-LO.731.2.7.2024

 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

POZIOM 2

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania

i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania

dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

 

 

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie

Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

31.03.2024 r. (godz.00.00-24.00)

Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: Kutno ul. 1 Maja 7 (LdKutn1Maja7MOB) S24=120 μg/m3

Łask ul. Narutowicza 28 (LdLaskNarutoMOB) S24=111 μg/m3

Łódź al. Jana Pawła II 15 (LdLodzJanPaw) S24=107 μg/m3

Pabianice ul. Konstantynowska (LdPabiKonsta) S24 = 109 μg/m3

Piotrków Trybunalski ul. Krakowskie Przedmieście 13 (LdPioTrKraPr) S24 = 104 μg/m3

Radomsko ul. Rolna 2 (LdRadomsRoln) S24= 120 μg/m3

Zgierz ul. Mielczarskiego 1 (LdZgieMielcz) S24= 113 μg/m3

Obszar przekroczenia

Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował:

Kutno – centrum miasta(teren zwartej zabudowy), część południowo-zachodnia;

Łask - obszar zabudowany miasta - centrum miasta (zachodnia część w granicach administracyjnych);

Łódź – dzielnica Łódź Śródmieście oraz rejon skrzyżowania al. Jana Pawła II/al. Włókniarzy/al. Mickiewicza/ul. Bandurskiego;

Pabianice – centrum i północna część miasta - teren zwartej zabudowy;

Piotrków Trybunalski – centrum miasta, obszar zwartej zabudowy;

Radomsko - obszar zabudowany Radomska - centrum miasta, część środkowo-południowa, środkowo-zachodnia;

Zgierz - obszar zabudowany miasta - centrum miasta, część wschodnia, północna, południowa, środkowo-zachodnia.

Ludność narażona

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 337 tys. osób

Przyczyny

Napływ zanieczyszczeń powietrza spoza granic kraju (transgraniczny charakter zanieczyszczenia).

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

01.04.2024 r. godz. 9.00

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od godz. 9.00 dnia 01.04.2024 r. do godz. 24.00 dnia 01.04.2024 r.

Przyczyny

Napływ zanieczyszczeń powietrza spoza granic kraju (transgraniczny charakter zanieczyszczenia).

Prognozowana jakość powietrza

Dzień 01.04.2024 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 01.04.2024 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje:

Łask - obszar zabudowany miasta - centrum miasta (zachodnia część w granicach administracyjnych);

Łódź – dzielnica Łódź Śródmieście oraz rejon skrzyżowania al. Jana Pawła II/al. Włókniarzy/al. Mickiewicza/ul. Bandurskiego;

Pabianice – centrum i północna część miasta - teren zwartej zabudowy;

Piotrków Trybunalski – centrum miasta, obszar zwartej zabudowy;

Radomsko - obszar zabudowany Radomska - centrum miasta, część środkowo-południowa, środkowo-zachodnia;

Zgierz - obszar zabudowany miasta - centrum miasta, część wschodnia, północna, południowa, środkowo-zachodnia.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 01.04.2024 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 292tys.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,

 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,

- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

 

Wrażliwe grupy ludności:

- ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,

- nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

 

Zaleca się również:

- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,

- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

SPOSÓB POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW PRZEKROCZEŃ WRAZ Z ZAKRESEM STOSOWANIA DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH

  • korzystaj z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej, wybieraj wspólne podróżowanie,

  • korzystaj z systemów informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,

  • stosuj w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostosowanego do danego typu paleniska,

  • stosuj zasady dotyczące oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa,

  • zabezpiecz miejsc składowania materiałów sypkich (paliwa, żużla i popiołu) przed emisją niezorganizowaną pyłu.

  • stosuj w paleniskach wielopaliwowych paliwo powodujące jak najmniejszą emisję do powietrza,

  • ogranicz stosowanie ręcznych (trzymanych w ręku) urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi, np. dmuchaw do liści,

  • śledź prognozy poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stronach internetowych Inspekcji Ochrony Środowiska oraz komunikaty i ostrzeżenia z tym związane.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

01.04.2024 r. godz. 9:00

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024 r., poz. 54)

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.
  w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021 r., poz. 845)

Źródła danych

 • Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/3/overruns/0