Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
Data wystąpienia 23.04.2024 r. (data wykonania analizy)
Przewidywany czas trwania ryzyka Od dnia 23.04.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
Przyczyny Emisja z sektora bytowo-komunalnego 

Do pobrania:

treść informacji