W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r.  poz. 391 zmiany: z 2012 poz. 951, z 2013 r. poz. 21) od 1 lipca 2013r. Gmina Przedbórz obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wobec powyższego dotychczasowe umowy zawarte przez mieszkańców z podmiotami gospodarczymi zajmującymi się wywozem odpadów komunalnych należy rozwiązać z odpowiednim okresem wypowiedzenia zawartym w umowie.        
 W załączeniu wzór wniosku o rozwiązanie umowy o świadczeniu usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

Wzór wniosku