KAPITAL_LUDZKI_d
Od lutego 2012r. w Szkole Podstawowej w Przedborzu i w Górach Mokrych realizowany jest projekt pt.: "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Przedbórz". Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach POKL. Zajęcia odbywają się od kwietnia 2012 i trwać będą do czerwca 2013 r. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. W ramach projektu prowadzone są zajęcia dla dzieci:
•    zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
•    zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauczaniu matematyki,
•    zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze,
•    gimnastyka korekcyjna.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.