Zadanie polega na remoncie drogi gminnej o długości 1100 mb poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-bitumicznymi, wykonanie nawierzchni wiążącej oraz wykonanie nawierzchni ścieralnej. W ramach prac zostaną również wykonane pobocza z kruszywa łamanego szerokości po 0,75 m. Efektem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego użytkowników dróg, przywrócenie standardów technicznych dróg gminnych, poprawa spójności komunikacyjnej sieci dróg publicznych na obszarze Gminy Przedbórz.

Remont drogi gminnej nr 112459E od skrzyżowania z drogą powiatową nr P3914E w Górach Mokrych do miejscowości Mojżeszów

Zadanie polega na remoncie drogi gminnej o długości 5180 mb poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-bitumicznymi, wykonanie nawierzchni wiążącej oraz wykonanie nawierzchni ścieralnej. W ramach prac zostaną również wykonane pobocza z kruszywa łamanego szerokości po 0,75 m. Efektem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego użytkowników dróg, przywrócenie standardów technicznych dróg gminnych, poprawa spójności komunikacyjnej sieci dróg publicznych na obszarze Gminy Przedbórz.

Remont drogi gminnej Nr 112471E gr. pow. piotrkowskiego - Józefów Stary - Reczków - gr. woj. Świętokrzyskiego

Remont drogi gminnej nr 112462E (Nosalewice) i drogi gminnej nr 112454E (odcinek Nosalewice-Wygwizdów)

W ramach zadania wykonano remont drogi gminnej nr 112462E (Nosalewice) i drogi gminnej nr 112454E (odcinek Nosalewice-Wygwizdów) o długości 2,985 km poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-bitumicznymi, wykonanie nawierzchni wiążącej oraz ścieralnej oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości po 0,50 m.

Remont drogi zapewnił poprawę jej parametrów użytkowych i technicznych oraz zapewni podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców i osób korzystających. Remontowana droga będzie służyć poprawie bezpieczeństwa, usprawnieniu i polepszeniu ruchu drogowego.

  1. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Przedbórz poprzez przebudowę drogi polegającą na budowie obustronnego ciągu pieszego wzdłuż ul. Lipowej w Przedborzu.

Zakres projektu obejmuje wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej oraz obrzeży na podbudowie z kruszywa. Celem zadania jest polepszenie infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej. Użytkownikami dróg są obok ruchu samochodowego również piesi (w tym dzieci i młodzież) i należy w jak największym stopniu zadbać w sposób szczególny o ich jakość życia. Z uwagi na brak przy przedmiotowej drodze chodnika dla pieszych problemem staje się bezpieczne dojście do domu, przystanku komunikacji zbiorowej i szkoły. Realizacja projektu rozwiąże ten problem.

  1. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Przedbórz polegająca na remoncie dróg dla pieszych (chodników) przy ul. Wierzbowskiej i ul. Klonowej w Przedborzu.

Zakres remontu obejmuje rozbiórkę istniejącej uszkodzonej i zdeformowanej nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej i płyt betonowych, wykonanie nowej nawierzchni chodnika i zjazdów, obrzeży i krawężników w istniejącym śladzie starych chodników. W ramach zadania poprawi się jakość życia mieszkańców, a wyremontowane chodniki stworzą atrakcyjne fragmenty przestrzeni publicznej. Modernizacja chodników ułatwi życie pieszym, wyeliminuje urazy stóp i kostek, ułatwi chodzenie osobom starszym, znacznie łatwiej będzie utrzymać chodnik w czystości.

Przedmiotowe zadania dofinansowane ze są W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG DLA ZADAŃ MAJĄCYCH NA CELU WYŁĄCZNIE POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU.

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Przedbórz

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Przedbórz

Remont dróg gminnych - ul. Kazimierza Wielkiego, Mariana Wnuka, Krzywa w Przedborzu

Zadanie polega na remoncie dróg gminnych nr 112905E odcinek ul. K. Wielkiego nr 112904E odcinek ul. Mariana Wnuka, nr 112902E ul. Krzywa.
Zakres prac obejmuje wykonanie: robót pomiarowych, robót rozbiórkowych, robót ziemnych, podbudowy, nawierzchni, robót wykończeniowych. Remont drogi zapewni poprawę jej parametrów użytkowych i technicznych oraz podniesie poziom i jakość życia mieszkańców i osób korzystających. Remontowana droga będzie służyć poprawie bezpieczeństwa, usprawnieniu i polepszeniu ruchu drogowego.