Polski Ład

Gmina Przedbórz otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Programu Inwestycji Strategicznych – edycja druga na zadanie pn. „Modernizacja odcinka drogi gminnej od ul. Cmentarnej w Przedborzu do miejscowości Józefów k. Gór”.

W ramach zadania planuje się modernizację dróg gminnych o długości około 10 km. Istniejącą nawierzchnię jezdni należy oczyścić mechanicznie, następnie należy wykonać wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową oraz normatywne warstwy konstrukcyjne. Istniejące pobocza należy ściąć i wykonać je z kruszywa łamanego. Planuje się naprawę przepustów pod drogą. Modernizacja przedmiotowej drogi przyczyni się do zwiększenia dostępności komunikacyjnej zarówno mieszkańców gminy jak też potencjalnych przedsiębiorców. Realizacja inwestycji pozwoli zwiększyć dostępność lokalnego rynku zbytu zarówno kupującym jak i osobom i podmiotom produkującym żywność oraz płody rolne, gdyż umożliwi bezpośredni dojazd do miast.

Wartość inwestycji: 3.865.322,72 zł

Kwota dofinansowania: 3.672.056,58 zł

tablica