Polski Ład

Gmina Przedbórz otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia - PGR na zadanie pn. Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją drogi na odcinku Góry Mokre-Góry Suche”.

W ramach zadania planuje się rozbudowę sieci wodociągowej oraz montaż hydrantów PPOŻ,
a także modernizację dróg gminnych relacji Góry Mokre-Góry Suche. Głównym celem inwestycji będzie zapewnienie bieżącej wody mieszkańcom. Dzięki inwestycji powstanie około 1 km sieci wodociągowej. Z uwagi na powstającą nową zabudowę konieczne jest rozbudowanie sieci celem zapewnienia przez Gminę zaopatrzenia mieszkańców w bieżącą wodę.

W ramach modernizacji dróg planuje się wykonać następujące prace: istniejącą nawierzchnię jezdni należy oczyścić mechanicznie, następnie należy wykonać wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową oraz należy wykonać normatywne warstwy konstrukcyjne, pobocza należy ściąć, następnie wykonać je z kruszywa łamanego. Przeprowadzona inwestycja w zakresie modernizacji drogi zapewni ułatwiony dojazd do sąsiednich miejscowości, w szczególności dojazd do: szkół, pracy, Urzędu Miejskiego, Urzędu Pocztowego, Kościoła, sklepów, Ośrodka Zdrowia.

Wartość inwestycji: 2.000.000,00 zł

Kwota dofinansowania: 1.960.000,00 zł

Polski Ład

Gmina Przedbórz otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Programu Inwestycji Strategicznych – edycja druga na zadanie pn. „Modernizacja odcinka drogi gminnej od ul. Cmentarnej w Przedborzu do miejscowości Józefów k. Gór”.

W ramach zadania planuje się modernizację dróg gminnych o długości około 10 km. Istniejącą nawierzchnię jezdni należy oczyścić mechanicznie, następnie należy wykonać wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową oraz normatywne warstwy konstrukcyjne. Istniejące pobocza należy ściąć i wykonać je z kruszywa łamanego. Planuje się naprawę przepustów pod drogą. Modernizacja przedmiotowej drogi przyczyni się do zwiększenia dostępności komunikacyjnej zarówno mieszkańców gminy jak też potencjalnych przedsiębiorców. Realizacja inwestycji pozwoli zwiększyć dostępność lokalnego rynku zbytu zarówno kupującym jak i osobom i podmiotom produkującym żywność oraz płody rolne, gdyż umożliwi bezpośredni dojazd do miast.

Wartość inwestycji: 3.865.322,72 zł

Kwota dofinansowania: 3.672.056,58 zł

tablica

polski ład

Gmina Przedbórz otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Programu Inwestycji Strategicznych – edycja druga na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przedbórz”.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy

Przedbórz w zakresie:

- demontażu istniejącego oświetlenia, -

zakupu i montażu opraw LED.

Realizacja zadania jest związana z koniecznością modernizacji oświetlenia drogowego na skutek jego wyeksploatowania. W ramach realizacji inwestycji obecnie użytkowane oświetlenie sodowe i rtęciowe zostanie zastąpione energooszczędnym oświetleniem ledowym. Celem inwestycji jest

poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego.

Wartość inwestycji 719.550,00 zł

Kwota dofinansowania 647.595,00 zł

tablica informacyjna

Polski Ład

Gmina Przedbórz otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Programu Inwestycji Strategicznych – edycja druga na zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza”.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja ulic na terenie miasta Przedborza. W

ramach zadania planuje się wykonanie modernizacji nawierzchni jezdni wraz z modernizacją

konstrukcji chodników/utwardzeń oraz zjazdów. Zadanie obejmuje też wykonanie poboczy. W

ramach zadania planuje się wbudować/wymienić krawężniki oraz obrzeża. Wymienione prace

zostaną wykonane na poszczególnych odcinkach w zakresie koniecznym do zachowania

prawidłowego stanu dróg w zależności od stanu istniejącej nawierzchni. Poprawa komunikacji na terenie Przedborza poprzez modernizację ulic stanowi główny, bezpośredni

cel inwestycji.

 

Wartość inwestycji: 4.000.000,00 zł

Kwota dofinansowania: 3.800.000,00 zł

Remont drogi gminnej Nr 112458E i Nr 112457E od skrzyżowania z drogą powiatową Nr P3910E do skrzyżowania z drogą powiatową P3911E (Przedbórz – Policzko – Gepnerów)

Gmina Przedbórz informuje, że otrzymała Promesę Inwestycyjną z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz zawarła umowę na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi w miejscowości Wymysłów”. Całkowita wartość zadania to 413.027,19 zł, kwota dofinansowania wynosi 392.375,83 zł.

W ramach zadania planuje się budowę drogi gminnej o długości ok. 0,75 km. W zakres robót wchodzą następujące prace:

  • korytowanie jezdni,

  • wykonanie podbudowy jako warstwy wzmacniająco-wyrównawczej z kruszywa,

  • wykonanie normatywnych warstw konstrukcyjnych,

  • wykonanie obustronnych poboczy.

W celu poprawy warunków wymijania się pojazdów projektuje się zjazd, który jednocześnie będzie pełnił funkcję mijanki oraz planuje się wykonanie jednostronnego rowu odparowującego.

tablica