Nazwa zadania

Remont drogi gminnej Nr 112458E i Nr 112457E od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3910E do skrzyżowania z drogą powiatową P3911E

(Przedbórz – Policzko - Gepnerów)

Zakres rzeczowy

Zakres robót obejmuje: roboty pomiarowe, karczowanie krzaków i podszycia, ścinanie poboczy, remont krawędzi jezdni, wykonanie modernizacji nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, wykonanie oznakowania pionowego.

Harmonogram prac

II kwartał 2022

Stan zaawansowania

Zakończenie prac

Wartość całkowita

1 774 244,56 zł

Generalny wykonawca

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” Sp. z o. o., Kielce

Uwagi

Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład


Zakończenie prac