Zamówienia których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości w złotych kwoty 14 000  euro nettoPrzedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy inwestycji prowadzonej przez Zamawiającego w 2011 roku  pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Przedborzu”.

Termin składania ofert: do dnia 08.03.2011 do godz. 9:00

Zaproszenie do złożenia oferty.

Formularz ofertowy.

Oświadczenie.

Projekt umowy.

Wybór oferty.

 


Przedmiot zamówienia: Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach realizacji II etapu zadania pn.: „Podniesienie atrakcyjności miejscowości Góry Mokre poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz poprawę estetyki przestrzeni publicznej w centrum wsi”

Termin składania ofert: do dnia 08.03.2011 do godz. 9:00

Zaproszenie do złożenia oferty.

Formularz ofertowy.

Oświadczenie.

Projekt umowy.

Wybór oferty.

 


Przedmiot zamówienia: Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych dla inwestycji prowadzonych przez Gminę Przedbórz

Termin składania ofert: do dnia 16.06.2011 do godz. 10:00

Zaproszenie do złożenia oferty.

Formularz ofertowy.

Oświadczenie.

Projekt umowy.

Wybór oferty.


Przedmiot zamówienia: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz Etap I część II oraz etap II część I i IV.

Termin składania ofert: do dnia 20.01.2012r. do godziny 10:00

Zaproszenie do składania ofert.

Formularz ofertowy.

Wzór umowy

Wykaz nadzorowanych robót

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Modyfikacja do Zaproszenia do składania ofert

Zawiadomienie o wyborze ofertyPrzedmiot zamówienia: Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi polegającymi na „Modernizacji obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno – artystycznej”

Termin składania ofert: do dnia 10.02.2012r. do godziny 9:00

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Wykaz nadzorowanych robót

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty


Przedmiot zamówienia: Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi polegającymi na przygotowaniu dna zbiornika pod kąpielisko

Termin składania ofert: do dnia 23.02.2012r. do godziny 10:30

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Oświadczenie (dla wykonawców będących osobami fizycznymi)

Zawiadomienie o wyborze oferty


Przedmiot zamówienia: Nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi i budowlanymi w ramach inwestycji „Modernizacji obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno – artystycznej”

Termin składania ofert: do dnia 23.02.2012r. do godziny 10:00

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Oświadczenie (dla wykonawców będących osobami fizycznymi)

Zawiadomienie o wyborze oferty


Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy inwestycji prowadzonej przez Zamawiającego pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta – Etap II (historyczne centrum) – budowa boiska do piłki nożnej

Termin składania ofert: do dnia 09.03.2012r. do godziny 10:30

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zawiadomienie o wyborze oferty


Przedmiot zamówienia: Wykonanie  dokumentacji technicznej rozbudowy kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 742 ul. Piotrkowska w Przedborzu na odcinku od km 33+615 do km 33+985

Termin składania ofert: do dnia 12.03.2012r. do godziny 11:00

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty


Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego przy inwestycji prowadzonej przez Zamawiającego pn. „Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – etap III”

Termin składania ofert: do dnia 30.03.2012r. do godziny 10:30

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zawiadomienie o wyborze oferty