Przyjęcie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

Podstawa prawna


1.    art. 162 ust. 4-5, art. 163 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.),

2.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31).


Wymagane dokumenty


Druk informacji o wyrobach zawierających azbest


Druki do pobrania


Informacja o wyrobach zawierających azbest


Sposób i miejsce składania dokumentów


- osobiście:
Sekretariat Urzędu Miejskiego - pokój nr 3 Ratusza Miejskiego,
97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 29
od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.
- za pośrednictwem poczty:
Urząd Miejski w Przedborzu
97-570 Przedbórz,
ul. Mostowa 29


Wymagane opłaty


Nie podlega opłacie skarbowej


Termin rozpatrzenia sprawy


niezwłocznie – z chwilą złożenia informacji


Tryb odwoławczy


nie przysługuje


Uwagi


Wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r. Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, w formie określonej w załącznikach do Rozporządzenia i przedkłada taką informację Burmistrzowi Miasta Przedborza. Informacja ta powinna być aktualizowana corocznie w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.