Podstawa prawna
-  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415 z późn. zm.).


Wymagane dokumenty
pisemny wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie wraz z określeniem:
•    podmiotu (imię i nazwisko lub nazwa) ubiegającego się o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie;

•    danych teleadresowych wnioskodawcy;
•    przedmiotu wniosku;
•    sposobu lub formy udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie.


Druki do pobrania
 formularz wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie (doc)

 formularz wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie (pdf)


Sposób i miejsce składania dokumentów
- osobiście:
Sekretariat Urzędu Miejskiego - pokój nr 3 Ratusza Miejskiego,
97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 29
od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.
- za pośrednictwem poczty:
Urząd Miejski w Przedborzu
97-570 Przedbórz,
ul. Mostowa 29


Informacje na temat opłat
Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.
Naliczenie i uiszczenie opłat za  udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie   (w szczególności za wyszukiwanie informacji, a także za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie) następuje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415).
Nie pobiera się opłat jeżeli wniosek został złożony przez organ administracji.


Sposób i miejsce odbioru dokumentów
- osobiście:
Referat Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych,
Urząd Miejski w Przedborzu, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz,
pokój nr 7 (Ratusz Miejski),
tel. 044 781 22 61 do 65 wew. 13
od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.
 - za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


Termin załatwienia sprawy
    W dniu złożenia wniosku udostępnia się:
1. dokumenty, o których dane zamieszczane są w publicznie dostępnych danych wykazach, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.),
2. w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.), lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi - informacje znajdujące się w posiadaniu organów administracji lub dla nich przeznaczone, umożliwiające osobom, które mogą ucierpieć w wyniku tego zagrożenia, podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód wynikających z tego zagrożenia.
 

W pozostałych przypadkach udostępnia się informacje o środowisku i jego ochronie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Ze względu na stopień skomplikowania termin udostępnienia może zostać przedłużony do 2 miesięcy.

 


Tryb odwoławczy
Od decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie stronie przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 19, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Przedborza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Uwagi

brak