Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

 


Podstawa prawna


Art.50 i art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80 poz.717) z późn. zm.


Wymagane dokumenty


- wniosek o ustalenie warunków zabudowy;

- 2 egz. kopii mapy zasadniczej a w przypadku jej braku kopia mapy katastralnej obejmującej teren w odległości nie mniejszej niż 3-krotna szerokość działki nie mniej jednak niż 50 mb;

- 1 egz. mapy glebowej;


Druki do pobrania


Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy


Sposób i miejsce składania dokumentów


- osobiście:
Sekretariat Urzędu Miejskiego - pokój nr 3 Ratusza Miejskiego,
97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 29
od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

- za pośrednictwem poczty:
Urząd Miejski 
97-570 Przedbórz,
ul. Mostowa 29


Wymagane opłaty


Opłata skarbowa od wydania decyzji o warunkach zabudowy - 107zł

Od przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby - 56 zł

Wpłat można dokonać:

- w kasie Urzędu Miejskiego w Przedborzu


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


- osobiście:
Urząd Miejski w Przedborzu, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz,
pokój nr 101,
tel. 044 781 22 61 do 65 wew. 16
od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

- za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku.


Termin rozpatrzenia sprawy


- do dwóch miesięcy


Tryb odwoławczy


Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 19, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Przedborza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Uwagi


W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.