Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podstawa prawna

Art.50 i art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80 poz.717) z późn. zm.

Wymagane dokumenty

- wniosek o ustalenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- 2 egz. kopii mapy zasadniczej a w przypadku  jej braku kopia mapy katastralnej obejmującej teren w odległości nie mniejszej niż 3-krotna szerokość działki nie mniej jednak niż 50 mb;
- 1 egz. mapy glebowej;

Druki do pobrania


Sposób i miejsce składania dokumentów

- osobiście:
Sekretariat Urzędu Miejskiego - pokój nr 3 Ratusza Miejskiego,
97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 29
od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

- za pośrednictwem poczty:
Urząd Miejski 
97-570 Przedbórz,
ul. Mostowa 29

Wymagane opłaty

- Opłata skarbowa od wydania decyzji o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 107zł
- Od przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby - 56 zł
 
Wpłat można dokonać:
- w kasie Urzędu Miejskiego w Przedborzu

Sposób i miejsce odbioru dokumentów

- osobiście:
Urząd Miejski w Przedborzu, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz,
pokój nr 101,
tel. 044 781 22 61 do 65 wew. 16
od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

- za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku.

Termin rozpatrzenia sprawy

- do dwóch miesięcy

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 19, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Przedborza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.