Autor pytania: Adam Sobański

Treść pytania:

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Z dniem 31 grudnia 2011 r. kończy się migracja wpisów z gmin. Od 1 lipca do końca 2011 roku trwało przenoszenie danych z ewidencji gminnych do CEIDG o funkcjonujących przedsiębiorcach (aktywni i zawieszeni). Z dniem przeniesienia do CEIDG wpisu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przestawał być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono. Do dnia 31 grudnia 2011 r., w zakresie wpisów nieprzeniesionych do CEIDG, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pozostawał organem ewidencyjnym i rejestruje zmiany we wpisach.

Niestety nawet pana małżonki wpis nie został zmigrowany do bazy.


Odpowiedź:

Proces migracji z aplikacji SAGED do Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej został rozpoczęty w naszej Gminie 29.12.2011 r., a więc przed upływem wyznaczonego terminu, tj. 31.12.2011 r.
Prawdą jest, że w pierwszych dniach tego roku przeemigrowane wpisy  nie były widoczne dla niezarejestrowanych przeglądających. Jednak przyczyną takiego stanu był przedłużający się proces weryfikacji wpisów, na który nie mieliśmy żadnego wpływu. Tak więc Gmina Przedbórz dopełniła swoich obowiązków w zakresie przekazania wpisów widniejących w ewidencji działalności gospodarczej tutejszego urzędu do Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej w wyznaczonym terminie.

 

Burmistrz Miłosz Naczyński

Autor pytania: Katarzyna Bugaj

Treść pytania:

Dzień dobry. Proszę o informację czy zgodnie z prawem gmina posiada plan działania w sprawie bezdomnych zwierząt w Przedborzu, z kim ma podpisaną umowę na wyłapywanie oraz z jakim schroniskiem współpracuje.


Odpowiedź:

Zgodnie ze zmianą ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21.08.1997r., która zaczęła obowiązywać dnia 01.01.2012r. (Dz. U. z 2011r. Nr 230, poz. 1373), rada gminy określa w drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się wyłącznie na podstawie w/w uchwały, która jest obecnie przygotowywana.

Gmina Przedbórz współpracuje z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi, z którym ma podpisaną umową na wyłapywanie oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

 

Burmistrz Miłosz Naczyński

Autor pytania: Paweł Zięba

Treść pytania:

Panie Burmistrzu,

Ile wynosi obecnie w naszej gminy podatek od gruntów na których usytułowana jest elektrownia wiatrowa? Ile podatek ten wynosił w latach 2008, 2009 i 2010 ?


Odpowiedź:

Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt.1 a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z 2010 roku  Nr 95 poz. 613 z późn. zm. )   rada gminy  w drodze uchwały, określa wysokość  stawek podatku od gruntów  związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej i takim podatkiem jest opodatkowany grunt na którym stoi siłownia wiatrowa.
Zgodnie z Uchwałą  Nr XVIII/99/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości   w  latach  2008 - 2010  podatek od  gruntu  związanego  z prowadzeniem działalności  gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  wynosił  0.55 zł od 1 m ² powierzchni.
W roku 2011 podatek ten zgodnie z Uchwałą Nr III/08/10  Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 grudnia 2010 r.  stanowi  0.60 zł od 1 m ² powierzchni.

 

Burmistrz Miłosz Naczyński