logotypy: Unia Europejska, Województwo Łódzkie, PROW

Operacja pn.: „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – plac zabaw” realizowana jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na obszarze Gminy Przedbórz, poprzez przebudowę placu zabaw. Stworzenie atrakcyjnego miejsca do spędzania czasu wolnego.

W ramach realizacji operacji osiągnięte będą następujące wskaźniki:

1. Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt.

2. Liczba osób korzystających z nowopowstałej infrastruktury i/lub okołoturystycznej/rekreacyjnej/kulturalnej w pierwszym roku po zakończeniu operacji – 50 osób.

Zakres operacji obejmuje: roboty przygotowawcze, montaż elementów zabawowych, wykonane ogrodzenia wokół placu zabaw oraz karczowanie pni.

Operacja pn. „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Przedbórz”, mająca na celu rozwinięcie infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Przedbórz poprzez budowę altany wraz ze stołami i ławkami, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla  rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dofinansowanie EFRR

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Celem planowanej inwestycji jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej dla mieszkańców Gminy Przedbórz oraz turystów.

W ramach powyższej inwestycji wykonano roboty budowlane tj. roboty budowlane budynku gospod.-sanitarnego, instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne, remont murka, elementy małej architektury – zestaw zabawowo – zręcznościowy, roboty drogowe, roboty elektryczne, zagospodarowanie parku poprzez prace przygotowawcze, porządkowe i ziemne, nasadzenia zieleni, prace wykończeniowe jak również automatyczne nawadnianie roślin.


Projekt realizowany w parku przy ul. Krakowskiej w Przedborzu współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Celem planowanej inwestycji jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej dla mieszkańców Gminy Przedbórz oraz turystów.

Gmina wybrała Wykonawcę w trybie przetargu nieograniczonego. Rozpoczęto realizację inwestycji, która obejmuje roboty budowlane tj. roboty budowlane budynku gospod.-sanitarnego, instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne, remont murka, elementy małej architektury – zestaw zabawowo – zręcznościowy, roboty drogowe, roboty elektryczne, zagospodarowanie parku poprzez prace przygotowawcze, porządkowe i ziemne, nasadzenia zieleni, prace wykończeniowe jak również automatyczne nawadnianie roślin.